web counter

ข่าวประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา >> เอกสารสิ่งประดิษฐ์

การจัดทำเอกสาร

(ให้จัดทำเอกสาร จำนวน 2 ชุด มาส่งในวันประกวดฯ)

ให้จัดเรียงเอกสารดังนี้

1. แบบนำเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ-2)

2. แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3)

3. ภาคผนวก ประกอบด้วย

3.1 คู่มือประกอบการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3.2 แบบรับรองการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้งานจริง

3.3 แบบแสดงคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พิมพ์ออกจากระบบ Thaiinvention.net

ให้รวมอยู่ในเล่ม ๆ ละ 1 แผ่น และแยกส่งเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนจำนวน 1 แผ่น

3.4 หลักฐานแสดงการซื้อขายหรือจ้างผลิต

3.5 รูปภาพประกอบ

3.6 เอกสารอื่น ๆ ตามข้อกำหนดที่ประเภทนั้น กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ เช่น แผนธุรกิจ แผนการตลาด แบบแสดงขั้นตอนการเขียน

โปรแกรม ฯลฯ

3.7 CD หรือ DVD บันทึกข้อมูลเนื้อหาทั้งหมดเรียงลำดับตามที่กำหนดในข้อ 4

ลงใน CD หรือ DVD โดยบันทึกเป็นไฟล์ Word และ PDF จำนวน 3 แผ่น พร้อมระบุรายละเอียด ชื่อผลงานชื่อสถานศึกษา

บนแผ่น CD หรือ DVD บรรจุในซอง ติดไว้ปกหลังเอกสารนำเสนอเล่มละ 1 แผ่น ที่เหลืออีก 1

แผ่นให้นำส่งพร้อมแบบคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯตอนลงทะเบียน สำหรับเอกสาร ต้นฉบับทุกรายการที่มีในรูปเล่มรายงานจะต้อง

มีในไฟล์เอกสารด้วย (เอกสารต้นฉบับใดที่ไม่ได้จัดพิมพ์ ให้สแกนเป็นไฟล์ภาพ .jpg หรือ .PDF แทรกในไฟล์เอกสาร และบันทึกลงในแผ่น CD หรือ DVD) 

4. ปกแบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่(ว-สอศ.-2) และปกแบบรายงาน การวิจัย (ว-สอศ.-3) ให้เป็นสีขาว ไม่มีกราฟิกหรือรูปภาพผลงาน

และเป็นไปตามรูปแบบที่สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษากำหนด

5. เอกสารการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษประกอบด้วย

5.1. บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จากแบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3)

จำนวน 5 ชุด (เย็บมุม) ให้คณะกรรมการก่อนการประกวด (ผลงานที่ใช้ในการแข่งขันต้องเป็นผลงานที่เข้าประกวดฯ ประเภทที่ 1 – 9

ในปีปัจจุบันและไม่เคยใช้ในการแข่งขันมาก่อน)

5.2 CD หรือ DVD ที่มีไฟล์เอกสารข้างต้นและไฟล์ที่ใช้นำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิ Powerpoint หรือ

วิดัทัศน์หรือวิดีโอคลิป หรือสื่ออื่น ๆ โดยต้องเป็นชุดเดียวกับที่ใช้การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษรวมอยู่ในแผ่นด้วย จำนวน 1 แผ่น

 

ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ บริการสังคม : วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

1456 ถ.กาญจนวนิช  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร 074-232036  โทรสาร 074-246945

HOME วก.หลวงประธานราษฎร์นิกร Electrical Page

« ‡ Version 1.0 Designed by S.chananthipat § »

 

 

www.000webhost.com