web counter

โครงงาน หมายถึง กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอื่นใดไปใช้ในการศึกษาหาคำตอบในเรื่องนั้นๆ โดยมีครูผู้สอนคอยกระตุ้นแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การเลือกหัวข้อที่จะศึกษา ค้นคว้า ดำเนินการ วางแผน กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน โดยทั่วๆ ไป การทำโครงงานสามารถทำได้ทุกระดับการศึกษา ซึ่งอาจทำเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงงาน อาจเป็นโครงงานเล็กๆ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนหรือเป็นโครงงานใหญ่ที่มีความยากและซับซ้อนขึ้นก็ได้

โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

† รายละเอียด การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

†ลงทะเบียนผลงานในฐานข้อมูลออนไลน์(Thaiinvention.net)

 

  1. ผู้พิการสามารถจับสิ่งของต่างๆได้
  2. มีความสะดวกสบายต่อผู้พิการ
  3. ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชา MricoController[Arduino] ได้

ผู้ประดิษฐ์

  1. นาย ยุทธพงศ์ นิลสุวรรณ
  2. นาย สารัมภ์ หนูช่วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

  1. นาย สุริยา ทองมาก
  2. นาย สุภัทร สมพรหม
  3. นาย พงศพัทธ์ สำเภาสงฆ์

 

 
  • 2563
  • 2564

1.เครื่องกดเจลฆ่าเชื้อควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์

จัดทำโดย

6231040008 นายธีระเดช สุขช่วย
6231040021 นายวีรภาพ แก้วมณี

(*1) รางวัลชมเชย

2.เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอัติโนมัติ (Automatical Body Tempuration Measurement)

จัดทำโดย

6231040002 นายกฤช เสรีทัศนเสถียร
6231040010 นายนราวิชญ์ นาคเล็ก
6231040012 นายปฐพี มณีนวล

(*1) รางวัลชนะเลิศ

(*2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติ (อศจ)

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์(ด้านการป้องกันโรคติดต่อ

3.กล่องตรวจจับควันและแก๊ส (Smoke &Gas detection system)

จัดทำโดย

6231040011 นายนราวิญช์ แก้วบุตร
6231040025 นายอภิชัย ศิริตระกูล

(*1) รางวัลชนะเลิศ

4.ตู้ฆ่าเชื้อด้วยแสง UV-C (UV-C sterilize)

จัดทำโดย

6231040016 นายภคพงษ์ อินทรเทพ
6231040018 นายภานุพงศ์ จันทร์ทอง

(*1) รางวัลชมเชย

5.ตู้ปันสุขอัตโนมัติ (Automatical Happy Sharing Cabinet)

จัดทำโดย

6231040013 นายปริวัฒน์ สุวรรณกูล
6231040017 นายภัทธาวุฒิ เจียรบุตร

 

6.เครื่องไล่นก (Bird discharge sensor)

จัดทำโดย

6231040007 นายธนวัชร เรืองมณี
6231040019 นายแม๊คโคร สิงห์สุวรรณ

(*1) รางวัลชมเชย

7.สมาร์ท ฟาร์ม(Smart farm)

จัดทำโดย

6231040004 นายชรินทร์ อารีมาน
6231040024 นายสุเมธ แซ่บู้

 

8.ตู้พ่นสเปรย์กำจัดเชื้อโควิด-19 ด้วยระบบเซ็นเซอร์ (Covid-19 Tunnel)

จัดทำโดย

6231040009 นายธีระพงศ์ บ่อเตย
6231040014 นายพงศ์พันธ์ พรหมจันทร์

(*1) รางวัลรองชนะเลิศ

9.ถังขยะเปิด-ปิดด้วยระบบเซ็นเซอร์ (Automatic Bin )

6231040006 นายณัฐวุฒิ นิยมเดชา
6231040020 นายวรากร สุวรรณมณี

 

10.จักรยานพลังงานทางเลือก (Green Energy Bicycle)

จัดทำโดย

6231040003 นายขจรศักดิ์ วิจะสิกะ
6231040023 นายสิริชัย มุสิกะชาติ

 

11.เครื่องอบแห้งพลังงานสองระบบ(Fumigator Hybride enery)

จัดทำโดย

6231040022 นายศุภชัย ดำสะอาด
6231040066 นายเกื้อกูล กูลแก้ว

(*1) รางวัลชนะเลิศ

หมายเหตุ

(*1) "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2563 วันที่ 29 มกราคา 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

(*2) "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2563

ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

 

Content 2

ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ บริการสังคม : วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

1456 ถ.กาญจนวนิช  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร 074-232036  โทรสาร 074-246945

HOME วก.หลวงประธานราษฎร์นิกร Electrical Page

« ‡ Version 1.0 Designed by S.chananthipat § »

 

 

www.000webhost.com